Rodzaje faktoringu w Polsce

24 lipca 2020
Rodzaje faktoringu w Polsce

W maju b.r. NBP opublikował informacje na temat sytuacji na rynku kredytowym, w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Banki zaostrzyły politykę kredytową praktycznie dla każdej branży i zwiększyły wymagania dotyczące przyznawania i zabezpieczenia kredytów. Zaostrzanie polityki kredytowej ma być nadal kontynuowane w drugiej połowie 2020 roku, co dla instytucji faktoringowych jest doskonałym momentem do dostosowania swoich ofert pod konkretne potrzeby przedsiębiorców. Aby wyjść z pandemicznego zastoju, będą oni potrzebować środków na rozwój. Jak zatem obecnie wygląda oferta na rynku faktoringowym w Polsce?

Rodzaje faktoringu

Faktoring pełny (bez regresu) chroni przedsiębiorcę przed brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Zabezpieczeniem dla faktora jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Prowizja jest zwykle wyższa niż w faktoringu niepełnym, gdyż uwzględnia m.in. koszty ubezpieczenia.

Faktoring niepełny (z regresem) oznacza, że przedsiębiorca solidarnie odpowiada za niewypłacalność swoich kontrahentów. Gdy odzyskanie środków przez faktora okaże się niemożliwe, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu sfinansowanej należności w całości do faktora. Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy, którzy dobrze znają rynki zbytu swoich towarów lub usług. Finansowanie faktur wystawionych na sprawdzonych kontrahentów i wiarygodnych finansowo, pozwala obniżyć koszty pozyskania kapitału oraz pozytywnie wpływa na warunki współpracy z faktorem w przyszłości.

Faktoring mieszany zawiera w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów ponosi firma faktoringowa do określonej kwoty – ustalonego limitu faktoringowego. Powyżej tej kwoty przedsiębiorca odpowiada solidarnie z dłużnikiem i w przypadku braku zapłaty zobowiązany jest do jej zwrotu (kwoty ustalonej powyżej limitu faktoringowego).

Szybki faktoring online - uproszczone procedury bez weryfikacji w BIK -->Kliknij i złóż wniosek

Formy faktoringu w Polsce

Faktoring jawny oznacza, że każda transakcja sprzedaży faktury jest potwierdzana z dłużnikiem (płatnikiem faktury). Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz datę płatności faktury. Celem takiego zawiadomienia jest również poinformowanie dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel i zapłata powinna nastąpić na nowe (wskazane na zawiadomieniu) konto bankowe. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu w Polsce i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring cichy oznacza, że płatnik faktury nie bierze udziału w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą (wystawcą faktury) i faktorem. Dłużnik nie jest informowany o cesji, a co za tym idzie – zobowiązanie reguluje on na konto bankowe wskazane na fakturze, a nie na konto faktora. Po otrzymaniu zapłaty z kolei przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać pieniądze do faktora. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego. Faktor nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika, gdyż nie jest on stroną w transakcji. Faktoring cichy jest popularny wśród przedsiębiorców, którzy współpracują z kontrahentami o dobrej sytuacji finansowej i wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring cichy jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję wierzytelności.

Kategorie faktoringu

Faktoring krajowy to oferta dla firm zarejestrowanych w Polsce oraz współpracujących z polskimi kontrahentami. Nie oznacza to jednak, że finansowane są tylko faktury wystawione w PLN. Coraz częściej bowiem polscy przedsiębiorcy (zwłaszcza firmy z branży TSL) świadczą swoje usługi na terenie całej Europy i w różnych walutach (najczęściej w EUR). Istotą dla faktoringu krajowego jest to, aby firma posiadała numer NIP oraz prowadziła rachunkowość zgodnie z przepisami polskimi. Faktoring krajowy może być oferowany w formie faktoringu pełnego, niepełnego, jak i mieszanego.

Faktoring eksportowy skierowany jest dla krajowych przedsiębiorców, którzy współpracują z kontrahentami z zagranicy – świadczą swoje usługi za granicą, płatnikiem faktury jest firma zarejestrowana poza Polską. W międzynarodowych kontaktach handlowych terminy płatności odraczane są bardzo często na wiele miesięcy. Faktoring eksportowy jest doskonałą alternatywą dla utrwalenia bieżącej płynności finansowej. Jest on dostępny w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

Faktoring importowy to rozwiązanie dla krajowych firm, zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski.
W tym przypadku faktor nawiązuje relacje z instytucją faktoringową w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Zapewnia tym samym wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.

Faktoring odwrotny jest to usługa dedykowana firmom, które zamawiają duże ilości produktów lub usług, natomiast nie chcą od razu płacić z różnych powodów, np. nie mają wystarczająco gotówki na dany moment, wolą przeznaczyć środki na inny cel itp. W tym modelu przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty (dostawców) zaopatrujące go w produkty lub usługi, które będą mogły korzystać z takiej formy finansowania działalności. Dostawcy otrzymują od faktora należne środki w momencie, gdy przedsiębiorca przedstawi fakturę do sfinansowania i potwierdzi, że wypełnił wszystkie uzgodnione warunki zamówienia. Należność wynikająca z faktury regulowana jest do faktora przez firmę - odbiorcę produktów lub usług.

Monevia oferuje faktoring krajowy, jawny, niepełny. Wejdź do zakładki OFERTA i znajdź rozwiązanie najlepsze dla Twojej firmy!

Zapoznaj się z zaletami faktoringu od Monevii i zadbaj o płynność finansową firmy na co dzień i w zależności Twoich potrzeb.

Faktoring online złóż wniosek

Może cię zainteresować również:

--> Finansowanie faktur online

--> Ranking firm faktoringowych

--> Co to jest faktoring

--> Przykład faktoringu

--> Limit faktoringowy

--> Umowa faktoringu

--> Finansowanie firmy

5/5 - (3 votes)
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej