Regulamin

Tekst jednolity na dzień 21-08-2019 r.

Wstęp

Regulamin określa: zasady działania Platformy Monevia (zwanej dalej: Platforma), funkcjonującej pod domeną www.monevia.pl, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy oraz zasady nabywania wierzytelności przez Monevia sp. z o.o., w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Monevia sp. z o.o. jako podmiotu będącego właścicielem oraz prowadzącym serwis internetowy.

1. Definicje pojęć

Monevia – Monevia sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075028, kapitał zakładowy w wysokości 8.500.000 zł (opłacony w całości), NIP: 554-10-21-281, REGON: 091225389.
Platforma – Platforma Monevia, udostępniona przez Monevię pod domeną www.monevia.pl.
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady działania Platformy, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy oraz zasady nabywania wierzytelności przez Monevię, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Monevii.
Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 roku, posiadający zarejestrowane konto na Platformie, który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do Platformy.
Dłużnik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 roku, wobec którego Użytkownik posiada wierzytelność pieniężną.
Wierzytelność – wierzytelność pieniężna przysługująca Użytkownikowi wobec Dłużnika, wynikająca z faktury VAT.
Rejestracja – procedura nadania Użytkownikowi dostępu oraz uprawnień do Platformy.
Konto – zbiór uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Platformy, umożliwiający korzystanie z Platformy.
Identyfikator – nie podlegający zmianie, unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi przez Platformę, umożliwiający identyfikację Użytkownika oraz logowanie się na Platformie.
Hasło – unikalny ciąg znaków wybierany przez Użytkownika, pozwalający na zalogowanie się na Platformie i korzystanie z niej.
Kod Jednorazowy – unikalny ciąg znaków numerycznych, generowany przez Platformę o ograniczonym terminie ważności.
Sprzedaż faktur – nabywanie przez Monevię, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem, Wierzytelności wynikających z faktur VAT, wyrażonych w walucie polskiej lub obcej.
Prowizja – wynagrodzenie Monevii z tytułu wykupu faktur.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Raporty – zbiór szczegółowych informacji na temat transakcji wykupu faktur, zamieszczanych na Platformie w sekcji Raporty.
Komunikaty – zbiór informacji dotyczących warunków technicznych funkcjonowania Platformy zmian Regulaminu, warunków świadczenia Usług, zasad nabywania wierzytelności itp., zamieszczanych na Platformie, w sekcji Komunikaty.

2. Postanowienia ogólne

1. Rejestracja na Platformie wymaga akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

2. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza że:

- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
- dobrowolnie przystąpił do korzystania z Platformy,
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz zmiany tych danych w trakcie korzystania z Platformy są prawdziwe i zgodne z prawem oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej z tego tytułu,
- wyraża zgodę na otrzymywanie od Monevii na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym jako adres kontaktowy informacji dotyczących działania Platformy, w tym informacji o utrudnieniach, zmianach lub przerwach technicznych w działaniu Platformy.

3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika na Platformie treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji, podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu destabilizację działania Platformy lub bezprawne przywłaszczenie znajdujących się w nim danych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Monevii przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika zaangażowanego w przedmiotowe działania lub inne noszące znamiona niezgodnych z prawem lub Regulaminem. Zablokowanie lub usunięcie konta jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez Monevię, z wyłączeniem Usług opłaconych i przekazanych do realizacji przed momentem zaistnienia zdarzenia, skutkującego usunięciem konta. O zablokowaniu lub usunięciu konta Użytkownik zostanie powiadomiony przez Monevię drogą elektroniczną.

4. Prawa majątkowe i autorskie do Platformy należą do Monevii.

3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Platformy

1. Do pełnego korzystania z Platformy niezbędne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynką e-mail oraz przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www.

2. Warunki techniczne mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Platformy jej prawidłowego wyglądu i dostępu do wszystkich funkcjonalności, a także dla bezpieczeństwa zgromadzonych na Platformie informacji.

3. Użytkownik w celu prawidłowego korzystania z Platformy powinien dostosować się do wytycznych zamieszczonych na Platformie i w Regulaminie.

4. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w inny sposób, niż wskazany w wytycznych czynione są na jego odpowiedzialność.

4. Rejestracja/zablokowanie/usunięcie Konta Użytkownika

1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony identyfikatora oraz hasła przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Powierzenie przez Użytkownika identyfikatora lub/i hasła osobom trzecim następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika, zaś działania tych osób na Platformie będą traktowane jak działania Użytkownika, w tym w szczególności umowy zawarte w ramach Platformy przez te osoby będą traktowane jako skutecznie zawarte przez Użytkownika.

3. Użytkownik dokonuje rejestracji na Platformie poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://monevia.pl/zarejestruj-sie/.

4. Warunkiem zarejestrowania nowego Użytkownika jest wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych jako wymagane oraz załączenie wersji elektronicznych podstawowych dokumentów rejestrowych Użytkownika wymaganych przez Platformę.

5. Monevia zastrzega sobie możliwość wezwania w trakcie weryfikacji Użytkownika do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej, m.in.: przedstawienia potwierdzenia wykonania za miesiąc poprzedzający miesiąc rejestracji przelewu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność, przelewu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i/lub zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem składek ZUS, wydanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu rejestracji, lub dokonania przelewu weryfikacyjnego za 1,00 zł na rachunek bankowy Użytkownika pod warunkiem ujawnienia jego numeru NIP w bazie GUS. Przedstawione przez Użytkownika dane oraz dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Monevię. O wyniku weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w terminie 3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji konto Użytkownika nie zostanie aktywowane, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji kontaktując się z konsultantem Monevii pod wskazany w otrzymanej wiadomości numer telefonu.

7. W przypadku pozytywnej weryfikacji na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika, zostanie wysłana wiadomość określająca procedurę aktywowania konta. Aktywacja Konta odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i zalogowanie na Platformie poprzez wpisanie identyfikatora oraz hasła wybranego na etapie rejestracji. Aktywacja Konta powinna nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości o pozytywnej weryfikacji. Po upływie tego okresu link aktywacyjny wygasa, co jest jednoznaczne z brakiem dostępu Użytkownika do Konta.

8. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik wypełnia oświadczenia dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego oraz oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym.

9. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych kontaktowych podanych podczas rejestracji Konta poprzez edycję danych w sekcji Profil/Dane Rejestrowe. Aktualizacja nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru REGON, wpisu do EDG/KRS/CEIDG, numeru rachunku bankowego a także danych zawartych w oświadczeniach o zajmowaniu stanowiska politycznego oraz o beneficjencie rzeczywistym wymaga przesłania aktualnych dokumentów do Monevii celem weryfikacji danych. Po pozytywnej weryfikacji danych na podstawie dokumentów przedstawionych przez Użytkownika, dane o zmianę, których wnioskuje Użytkownik zostaną zaktualizowane.

10. W przypadku powzięcia przez Monevię wątpliwości, co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych oraz postępowania zgodnego z zasadami uczciwej konkurencji, Monevia ma prawo do zablokowania jego Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Informacja o zablokowaniu Konta Użytkownika zostanie wysłana na adres e-mail podany jako adres kontaktowy. W przypadku negatywnego dla Użytkownika wyniku weryfikacji, Konto Użytkownika pozostanie zablokowane, co jest jednoznaczne z brakiem dostępu Użytkownika do Konta.

11. Monevia jest zobowiązana do usunięcia Konta Użytkownika na jego wniosek. Usunięcie Konta Użytkownika na jego wniosek nie jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi opłaconej (będącej w trakcie realizacji oraz oczekującej na realizację) przez Użytkownika Platformy przed datą złożenia wniosku o usunięcie Konta. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi.

12. Usunięcie Konta Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem danych podanych przez Użytkownika. Dane te Monevia przetwarza w celu należytego rozliczenia i zakończenia realizacji Usług oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych usług.

13. Monevia zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Platformy, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w sekcji Komunikaty lub drogą elektroniczną, na adres e-mail podany jako adres kontaktowy.

5. Sprzedaż faktur

1. Złożenie przez Użytkownika oferty sprzedaży faktury wymaga posiadania aktywnego Konta na Platformie.

2. Złożenie przez Użytkownika oferty sprzedaży faktury wymaga wypełnienia na Platformie formularza sprzedaży faktury. Składając ofertę sprzedaży faktury Użytkownik oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność przekazanych danych.

3. Użytkownik ma prawo do złożenia oferty sprzedaży faktury wyrażonej w walucie polskiej lub obcej. Szczegółowe informacje na temat rodzaju walut, w których mogą być wyrażone należności stanowiące przedmiot oferty sprzedaży, oraz wykaz opłat dodatkowych zostały przedstawione w sekcji Cennik. Użytkownik, zawierając umowę, akceptuje Cennik.

4. Monevia uzależnia rozpatrzenie oferty od udostępnienia przez Użytkownika danych dotyczących Wierzytelności, w tym dokumentu/ów potwierdzających jej istnienie. Brak w/w dokumentów lub uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, mogą spowodować odrzucenie oferty przez Monevię.

5. Monevia zastrzega sobie prawo do weryfikacji Wierzytelności, m. in. poprzez kontakt z Dłużnikiem.

6. Monevia informuje, że na Platformie zostały wprowadzone limity w zakresie sprzedaży faktur, szczegółowo opisane w sekcji Twoje limity sprzedaży. Monevia zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku przekroczenia limitów przez Użytkownika.

7. Limity, o których mowa w pkt 6, wyrażone są w walucie polskiej.

8. Platforma informuje Użytkownika o warunkach finansowych transakcji wykupu faktury i generuje umowę sprzedaży. Użytkownik składa wiążącą ofertę sprzedaży faktury poprzez kliknięcie w zakładkę „Sprzedaż faktur” oraz przycisk „Wygeneruj umowę”.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji oferty przez Monevię. Informacja o odrzuceniu oferty lub zawarciu umowy zostanie zamieszczona w sekcji Transakcje.

6. Odpowiedzialność

1. Monevia nie ponosi odpowiedzialności za:

- skutki wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika dostępu do jego konta na Platformie osobom trzecim,
- szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Platformy,
- nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy wywołane w szczególności siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz osób trzecich, brakiem dostępu do Platformy z przyczyn technicznych i serwisowych,
- utratę danych zgromadzonych na Platformie spowodowaną, w szczególności awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, błędami lub pomyłkami na Platformie lub treściach publikowanych na jej łamach,
- szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika i Konta na Platformie, przejęcia Hasła lub Identyfikatora przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika,
- szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub z Regulaminem działaniem Użytkownika wyrządzone jego Dłużnikom oraz osobom trzecim.
- skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych, wypłacalność Dłużnika, jakiekolwiek działania Dłużnika będące efektem podejmowanych działań windykacyjnych.

2. Użytkownik oświadcza, że znana jest mu regulacja zawarta w artykule 190a kodeksu karnego dotycząca tzw. stalkingu i jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszenia tego artykułu. Wszelką odpowiedzialność prawną za działania noszące znamiona stalkingu ponosi Użytkownik.

3. Monevia oświadcza, że Platforma wyposażona jest w filtr podstawowych wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe i uniemożliwia ich wpisywanie w pola udostępnione na Platformie Użytkownikowi do edycji, jednakże wszelką odpowiedzialność prawną za wprowadzanie do Platformy wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe ponosi Użytkownik.

7. Ochrona danych osobowych

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

2. Administratorem danych osobowych jest Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075028, kapitał zakładowym w wysokości 8.500.000 zł (opłacony w całości), NIP: 554-10-21-281, REGON 091225389.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz lub drogą e-mailową pod adresem iod@monevia.pl

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do prowadzenia konta Użytkownika na Platformie, zawarcia, zmiany i rozwiązania umów zawieranych z Użytkownikiem w ramach Platformy oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Ponadto dane te wykorzystywane będą, za zgodą Użytkownika, dla celów handlowych i marketingowych Administratora.

5. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora w przypadkach określonych w przepisach Rozporządzenia. Skorzystanie z ww. uprawnień wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Administratora.

6. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych znajdują się w zakładce „Dane i prywatność”.

8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy należy zgłaszać niezwłocznie do Monevii.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług oferowanych w ramach Platformy należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy reklamacji. Zgłoszenie reklamacji po upływie wskazanego terminu powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

3. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w sekcji Kontakt, dostępnej po zalogowaniu na Platformie.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Monevię. W uzasadnionych przypadkach Monevia zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w sekcji Komunikaty.

5. Monevia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności Monevia nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w instrukcjach dla Użytkownika wyświetlanych na Platformie.

9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, uwagi, zastrzeżenia i informacje pochodzące od Użytkownika dotyczące działania i korzystania z Platformy dokonywane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej i przesyłane przez Użytkownika na adres e-mail: monevia@monevia.pl.

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, uwagi, zastrzeżenia i informacje pochodzące od Monevii dotyczące działania, korzystania z Platformy, czy też naruszenia Regulaminu umieszczane są na Platformie w formie odpowiedniego komunikatu.

3. Monevia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Monevia zawiadamia w sekcji Komunikaty poprzez wskazanie zmienionych postanowień oraz publikację tekstu jednolitego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania. Do usług zleconych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.

4. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do kwestii odmiennie uregulowanych w umowie zawartej przez Monevię z Użytkownikiem.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Monevią a Użytkownikiem poddane będą pod wyłączne rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Monevii i rozstrzygane według prawa polskiego materialnego i procesowego.