Faktoring z perspektywy kontrahenta (płatnika faktury)

22 sierpnia 2023
Faktoring z perspektywy kontrahenta (płatnika faktury)

Faktoring to bardzo popularny sposób rozliczania należności. Co oznacza dla kontrahenta fakt, że jego klient korzysta z faktoringu? Jak płacić za faktury objęte faktoringiem?

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa, która łączy trzy podmioty: faktoranta, faktora i dłużnika (kontrahenta). Faktorantem jest przedsiębiorca – wystawca faktury, który chce otrzymać zapłatę znacznie szybciej niż wskazany termin płatności na fakturze. Faktor to firma faktoringowa, która skupuje faktury, czyli – na podstawie umowy cesji – nabywa wierzytelność, a potem dochodzi płatności od dłużnika (płatnika faktury). Dłużnik z kolei - jeśli umowa dojdzie do skutku - jest zobowiązany do zapłaty za otrzymane towary lub usługi na konto nowego wierzyciela, czyli faktora.

Dla przedsiębiorcy (wystawcy faktury) faktoring pomaga szybciej odzyskać gotówkę, zamrożoną w formie faktur. Dzięki temu ma stały dopływ gotówki, którą może wykorzystać na bieżącą działalność i nadal odraczać swoim kontrahentom terminy płatności. Jak to wygląda z perspektywy kontrahenta? Komu ma zapłacić swoje zobowiązanie? Wszystko zależy od typu faktoringu. Jeśli to jest faktoring jawny, kontrahent powinien uregulować płatność do faktora. W faktoringu cichym nic się nie zmienia w ustaleniach pomiędzy faktorantem a dłużnikiem. Dłużnik reguluje należność na konto wskazane na fakturze.

Zakazy cesji

Czy dłużnik musi zawsze akceptować fakt, że jego klient korzysta z usług faktoringowych? Oczywiście, że nie musi. Zakazy cesji są zresztą całkiem normalnym zjawiskiem, z jakim na co dzień spotykają się firmy faktoringowe. Są one zwykle odnotowywane w umowach współpracy pomiędzy wystawcą faktury, a jego dłużnikiem. Kodeks cywilny pozwala przedsiębiorcom przenosić prawo własności należności na podmioty trzecie, na podstawie stosownych umów cesji (lub inaczej tzw. umów przelewu wierzytelności). Dłużnicy za to mogą odmówić zaakceptowania takich warunków, ale częściej jednak się godzą. Dla nich bowiem nie ma większej różnicy na jakie konto ma nastąpić przelew. Ważne, aby swoje zobowiązanie spłacić w terminie.

Większość firm faktoringowych radzi sobie z zakazami cesji, udzielając wsparcia klientom jeszcze przed etapem finansowania. Najczęściej zakazy wprowadzane są przez duże firmy z wystandaryzowanym procesem obsługi, ale i tam – w toku różnych ustaleń i negocjacji – można uzyskać zgodę na faktoring.

Taka typu zależność obowiązuje oczywiście przy faktoringu jawnym. Przy faktoringu cichym zaś dłużnik reguluje zobowiązanie zgodnie z ustaleniami z wystawcą faktury. Specyfiką faktoringu cichego jest bowiem to, że dłużnik nie jest informowany o cesji wierzytelności. Faktor dochodzi płatności od klienta, a nie dłużnika.

faktoring dla małych firm i mikrofirm

Jak płacić za faktury objęte faktoringiem?

Jeśli klient korzysta z faktoringu jawnego, faktor z pewnością skontaktuje się z płatnikiem w celu potwierdzenia terminu płatności faktury oraz wpłaty na nowe konto. Faktor będzie również monitorował dłużnika, aby należność wpłynęła w terminie.

Jeśli klient korzysta z faktoringu cichego, dla kontrahenta nic się nie zmienia. Nie jest on informowany o cesji pomiędzy faktorem a wystawcą faktury. Swoje zobowiązanie reguluje zgodnie z pierwotnymi ustaleniami na fakturze, czyli na konto klienta.

Czy faktoring wpływa na relacje pomiędzy podmiotami?

W praktyce usługi faktoringowe skierowane są do firm, które wystawiają faktury, bez ingerowania w warunki współpracy między kontrahentami. Faktoring to zewnętrzne źródło finansowania na zasadach ustalonych w umowie współpracy pomiędzy faktorem a przedsiębiorcą. Pomaga utrzymać stabilność finansową, dzięki czemu firmy mogą terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań i utrwalać pozytywne relacje współpracy, jako wiarygodnych partnerów biznesowych.

Oceń artykuł
Sprawdź jakim Faktorem będzie dla Ciebie Monevia!
NATYCHMIASTOWA gotówka na Twoim koncie
Szybki proces on-line
Wszystko w JEDNEJ opłacie
100% faktury brutto wypłacane
Dowiedz się więcej