Monevia - background Monevia - background
Monevia jest członkiem Związku
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ZPF zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z branży finansowej w Polsce oraz współtworzy ich wizerunek jako instytucji zaufania publicznego. Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Więcej informacji na temat ZPF znajduje się na www.zpf.pl
Monevia - background Monevia - background
ZPF
Członkowie ZPF, w tym Monevia,
zobowiązani są przestrzegać
Zasad Dobrych Praktyk
Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, będące członkami ZPF w Polsce.
Monevia, która powstała w odpowiedzi na potrzeby finansowe mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, przestrzega postanowień Zasad Dobrych Praktyk i zobowiązała się do stosowania najwyższych standardów w swojej działalności, aby jeszcze bardziej wzmocnić swój wizerunek instytucji zaufania publicznego w świadomości swoich klientów.
W ramach ZPF funkcjonuje Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki, rozstrzygając wszelkie sprawy związane z naruszeniem postanowień powyższych Zasad.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do praktyk biznesowych, stosowanych przez Monevię, każdy klient Spółki ma możliwość złożenia wniosku do Biura ZPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Szczegóły tego wniosku znajdują się tutaj a dodatkowe, szersze informacje dotyczące postępowania w sprawie naruszenia Zasad dostępne są na stronie ZPF, w zakładce Etyka. Komisja Etyki ZPF corocznie przeprowadza audyt etyczny wśród swoich członków, w celu potwierdzenia przestrzegania tychże Zasad.

Monevia każdego roku przechodzi obowiązkowy audyt etyczny, w ramach którego przyznawany jest Certyfikat Audytu Etycznego, stanowiący weryfikację przestrzegania przyjętych zasad.

Monevia - background Monevia - background
Monevia - questions

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 52 525 77 10