BAZA WIEDZY

Wierzyciel  to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (tj. dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy (np. wynikający z umowy).

Dłużnik – to osoba, która jest zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia, przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

Wierzytelność wymagalna – to wierzytelność, której termin płatności minął.

Wierzytelność niewymagalna – to wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął. W tym przypadku wierzyciel nie może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia przed nadejściem tego terminu.

Dług – to obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Powstaje już w momencie zawarcia umowy, a nie upływu terminu płatności.

Wierzyciel wtórny – to osoba, która nabyła wierzytelność od wierzyciela i ma prawo żądać jej spełnienia od dłużnika.

Cesja – to przelew przez wierzyciela własności wierzytelności na rzecz innej osoby (tj. wierzyciela wtórnego).