REGULAMIN KONKURSU – Złap Drona

Print Friendly, PDF & Email

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu w ramach Platformy Monevia jest Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 1, NIP: 554-10-21-281 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. W konkursie może brać udział wyłącznie Użytkownik Platformy Monevia (zwany dalej „Użytkownikiem”), tj. przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, posiadający zarejestrowane konto na Platformie Monevia, udostępnione przez Organizatora pod domeną monevia.pl.
 3. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 01-06-2017 r. do 30-06-2017 r. (zwany dalej „Okresem obowiązywania konkursu”).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie przez Użytkownika – w Okresie obowiązywania konkursu – oferty sprzedaży pojedynczej faktury lub kilku faktur na łączną kwotę co najmniej 30.000 zł brutto, a następnie ich przyjęcie przez Organizatora, potwierdzone wygenerowaniem umowy lub umów sprzedaży poprzez Platformę Monevia i jej/ich akceptacją przez Organizatora.
 3. Złożenie pierwszej oferty sprzedaży faktury przez Użytkownika i jej akceptacja przez Organizatora w Okresie obowiązywania konkursu, oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie.
 4. Spełnienie warunku konkursu gwarantuje Użytkownikowi udział w losowaniu nagrody w postaci drona o wartości ok. 2000 zł brutto. Losowanie odbędzie się po zakończeniu Okresu obowiązywania konkursu, tj. do 10 lipca 2017 r.
 5. Przyjęcie oferty sprzedaży faktury lub faktur przez Organizatora po upływie terminu obowiązywania konkursu, pozbawia prawa Użytkownika do udziału w konkursie.
 6. Zwycięzca konkursu ma prawo odmówić przyjęcia nagrody w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji o wygranej, bez podania powodu, o czym poinformuje Organizatora. Organizator wówczas przeprowadzi kolejne losowanie, z którego wyłoni nowego zwycięzcę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktur zaoferowanych do sprzedaży, zgodnie z Regulaminem określającym zasady działania Platformy Monevia (zwanym dalej „Regulaminem Monevii”), dostępnym na stronie monevia.pl.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do konkursu Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu konkursu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Przystępując do konkursu Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie swojej nazwy oraz danych adresowych.
 3. Regulamin konkursu udostępniony zostanie w zakładce Komunikaty, po zalogowaniu na Platformie Monevia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie konkursu nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkownika.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu Monevii.